Call: 9820133524 || Email: spectrumchairs@gmail.com || info@spectrumchairs.com ||

OFFICE CHAIRS : All types of Office Chairs & all other Seating Systems

mat1

Com-HB

mat1mb

Com-MB

qmes

Firi

Jaz

Firi

ato

Com-HB

542

Ton

21

Mini 1

20

Mini

22

Mini 2

28

Dip

storm

Mini 1

kabil

Mini

max

Mini 2

533

Dip

hb

Bam

519mb

Bam

18

Tree

516-mb

Tree

512

Kin

510

Aro

511

Tree

513

Ton

ty-hb

Pep

ty-lb

Nit

sl-hb

Cot

sl-lb

Hom

520hb

Pep

520mb

Nit

521hb

Cot

521mb

Hom

16

Pep

15

Nit

14

Cot

13

Hom

12

Peru

11

Peel

10

Cut

9

Boton

524hb

Peru

524lb

Peel

523hb

Cut

523lb

Boton

8

Han

3

Unn

6

Aim

2

Sid

525hb

Cuv

525mb

Kite

526hb

Ton

526lb

Kin

7

Cuv

23

Kite

541

Ton

24

Kin

527

Cuv

528

Kite

529

Ton

530

Kin

19

Aro

blue

Kite

506mb

Kite

539

Kin

17

Ton

sl-lb-c

Kite

532

Cuv

531

Kin

7

Cuv

23

Kite

17

Ton

24

Kin

storm

Mini 1

kabil

Mini

max

Mini 2

533

Dip

17

Ton

sl-lb-c

Kite

532

Cuv

531

Kin

19

Aro

blue

Kite

506mb

Kite

539

Kin

512

Kin

510

Aro

511

Tree

513

Ton

CAFETERIA CHAIRS

unnamed

01

unnamed (8)

02

unnamed (3)

07

unnamed (6)

04

unnamed (5)

05

unnamed (4)

06

unnamed (1)

03

unnamed (2)

04

EXECUTIVE CHAIRS

mat1

Com-HB

23

Kite

8

Han

3

Unn

6

Aim

2

Sid

16

Pep

15

Nit

14

Cot

13

Hom

12

Peru

11

Peel

10

Cut

9

Boton

hb

Bam

519mb

Bam

18

Tree

516-mb

Tree

7

Cuv

23

Kite

17

Ton

24

Kin

MESH CHAIRS

19

Aro

506mb

Kite

539

Kin

storm

Mini 1

kabil

Mini

max

Mini 2

533

Dip

qmes

Firi

Jaz

Firi

ato

Com-HB

542

Ton

512

Kin

510

Aro

511

Tree

513

Ton

ERGONOMIC CHAIRS

12

Peru

11

Peel

10

Cut

9

Boton

7

Cuv

23

Kite

17

Ton

24

Kin

OFFICE CHAIRS

19

Aro

506mb

Kite

539

Kin

storm

Mini 1

kabil

Mini

max

Mini 2

533

Dip

17

Ton

sl-lb-c

Kite

532

Cuv

531

Kin

qmes

Firi

Jaz

Firi

ato

Com-HB

542

Ton

16

Pep

15

Nit

14

Cot

13

Hom

BOARD MEETING ROOM CHAIRS

16

Pep

15

Nit

14

Cot

13

Hom

7

Cuv

23

Kite

17

Ton

24

Kin

19

Aro

506mb

Kite

539

Kin

CONFERENCE & TRAINING ROOM CHAIRS

512

Kin

510

Aro

511

Tree

513

Ton

527

Cuv

528

Kite

529

Ton

530

Kin

qmes

Firi

Jaz

Firi

ato

Com-HB

542

Ton

storm

Mini 1

kabil

Mini

max

Mini 2

533

Dip

17

Ton

sl-lb-c

Kite

532

Cuv

531

Kin

HIGH COUNTER CHAIRS.

8

04

SL-HC-CH-458

02

Untitled

07

6

04

4

01

3

02

7

07

CONFERENCE CHAIRS

unnamed

01

unnamed (8)

02

unnamed (3)

07

unnamed (6)

04

METAL CHAIRS

m1

01

M2

02

M3

07

M4

04

REVOLVING CHAIRS

19

Aro

506mb

Kite

539

Kin

12

Peru

11

Peel

10

Cut

9

Boton

16

Pep

15

Nit

14

Cot

13

Hom

7

Cuv

23

Kite

17

Ton

24

Kin

LEATHER CHAIRS

1

01

3

02

4

07

6

04

8

01

12

02

13

07

14

04

18

01

22

02

25

07

28

04

29

01

hb

02

521mb

07

524hb

04

PLASTIC CHAIRS

1

05

3

06

2

03

4

03

unnamed

01

unnamed (8)

02

unnamed (2)

04

unnamed (6)

04

unnamed (5)

05

unnamed (4)

06

unnamed (1)

03

5

03

EDUCATIONAL CHAIRS

4

02

2

02

3

07

1

01

5

01

6

02

7

07

8

04

9

01

10

02

1

01

FOLDING CHAIRS

f1

01

10

02

unnamed (3)

07

unnamed (6)

04

WOODEN CHAIRS

7

01

8

02

unnamed (4)

07

unnamed (5)

04

LOUNGE CHAIRS

f2

01

9

02

HIGH BACK CHAIRS

8

01

12

02

13

07

18

01

25

07

6

04

1

01

3

02

4

07

24

Kin

520hb

Pep

17

Ton

10

Cut

ty-hb

Pep

12

Peru

19

Aro

23

Kite

7

Cuv

MEDIUM BACK CHAIRS

29

01

12

02

13

07

14

04

512

Kin

510

Aro

511

Tree

513

Ton

16

Pep

15

Nit

sl-hb

Cot

13

Hom

hb

Bam

28

04

521hb

Cot

516-mb

Tree

524hb

04

AUDITORIUM CHAIRS

f2

Bam

a2

04

Close Menu